Menu
home
>>
การจัดการความรู้ในองค์กร

องค์ความรู้ปี 2558
– การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่

(Pavement In-place Recycling)


– การใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)


– มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้งาน


– การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง


– ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เรื่อง ต้นไม้ 2 ข้างทาง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2

องค์ความรู้ปี 2557
– การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อวิทยุ (หมอทาง)


– การประเมินคุณาพทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้สายตา (4S ท้องถิ่น)


– การวางแผนงบประมาณซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)


– โครงการบูรณาการทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content