Menu
home
>>
กระบวนการบริการ

– คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวงชนบทภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาตามข้อร้องเรียน)


– การออกหนังสือรับรอง


– การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

Scroll Up Skip to content