Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม

คำสั่ง/หนังสือเกี่ยวกับ เรื่องเจ้าพนักงานทางหลวง (สำหรับทางหลวงท้องถิ่น) (9 ส.ค.65)

 

บัญชีรายชื่อและลำดับที่ของ อปท. รายจังหวัด (19 ม.ค. 65)

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (18 ส.ค. 64)

 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (18 ส.ค. 64)

 

บทความ “จะเป็นทางหลวงตามกฎหมาย…..ต้องลงทะเบียนก่อนครับ!!” (18 ส.ค. 64)

 

ตัวอย่างเอกสารคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (18 ส.ค. 64)

 

ข้อแนะนำภายหลังจาก อปท. ได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้สามารถกำกับและบังคับใช้ตามกฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์ (18 ส.ค. 64)

 

ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักรถบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ (ชื่อ อปท. ที่ออกประกาศ) สำหรับ อปท. ที่เคยออกประกาศฯ แล้ว

 

ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักรถบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ (ชื่อ อปท. ที่ออกประกาศ) สำหรับ อปท. ที่ยังไม่เคยออกประกาศ

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ

 

ตารางสรุปมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น

 

แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4S โดยใช้สายตา

Scroll Up Skip to content