Menu
home
>>
มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

คู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ต.ค. 65)

 

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 (์9 ก.ย. 64)

 

– แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563 (5 เม.ย. 64)

 

แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563 (5 เม.ย. 64)

 

แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563 (5 เม.ย. 64)

 

มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562

 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562

 

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ปี 2552

 

แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ปี 2552

 

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

 

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. 

 

คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น

 

คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง 

 

คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง

 

คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพทาง

 

คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง

 

คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

 

คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4S โดยใช้สายตา

 

คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)

 

Scroll Up Skip to content