Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

(27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ ต่อแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี โดยมี นายบุญเลิศ สาฝ่าย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์/รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินภารกิจด้านงานทางและสะพานของ อทป. ในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและบริบทของ อปท.

Scroll Up Skip to content