Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(20 – 24 มิ.ย. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และได้เข้าชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ ต่อแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โดยมีนายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์/รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินภารกิจด้านงานทางและสะพานของ อปท. ในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและบริบทของ อปท.

Scroll Up Skip to content