Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

(6 – 10 มิ.ย. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพาน โดยมีนายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานทางของ อปท. พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทของ อปท. ต่อไป

Scroll Up Skip to content