Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

(25 – 27 พ.ค. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพาน โดยมีนายเอกชัย เอี่ยมละออ นายช่างโยธาชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานทางของ อปท. พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน 4 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชการด้านงานทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทของ อปท. ต่อไป

Scroll Up Skip to content