Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

(18-22 เม.ย. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้เข้าชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ ต่อแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์/รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินภารกิจด้านงานทางและสะพานของ อปท. ในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและบริบทของ อปท.

Scroll Up Skip to content