Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(28 มี.ค. – 1 เม..ย.) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพาน โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห้นข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านงานทางของ อปท. พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทของ อปท. ต่อไป

Scroll Up Skip to content