Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

(21 – 25 มี.ค. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ ให้แขวงทางหลวงชนบทสระบุรีทราบ โดยมีนายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเข้าสัมภาษณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจด้านงานทางและสะพานของ อปท. จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางของกรมทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทของ อปท. ต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content