Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
21-3-65-1

(14-18 มี.ค. 65) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพาน โดยมีนายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟัง พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานทางของ อปท. เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทของ อปท. ต่อไป

Scroll Up Skip to content