Menu
home
>>
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์.

(วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) นายกฤษฎิ์ เมลืองนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่ อำเภอสตึก, อำเภอพุทไธสง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรด้านช่างของ อปท. จำนวน 9 แห่ง ในประเด็นต่างๆ เช่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทาง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัย การกำกับบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคตต่อไป

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content