Menu
home
>>
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

(วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่ อ.บ้านกรวด อ.นางรอง และ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรด้านช่างของ อปท. จำนวน 11 แห่ง ในประเด็นต่างๆ เช่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่าย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวงท้องถิ่น กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยด้านงานทาง การกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต

Scroll Up Skip to content