Menu
home
>>
สสท.ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผล อปท. เพื่อกำหนดทิศทางในการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง

นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ให้กับ นายธนพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผอ.ขทช.จันทบุรี และนายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในหลากหลายประเด็น อาทิเช่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมสนับสนุน อปท. ด้านงานทางต่อไป

Scroll Up Skip to content