Menu
home
>>
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดยโสธร

(15-19 มี.ค. 64) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงการติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพาน โดยมีนายเกรียงไกร เมืองโคตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล อปท. ด้านงานทางและสะพานในพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรด้านช่างของ อปท. จำนวน 10 แห่ง ในประเด็นต่างๆ เช่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่าย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวงท้องถิ่น กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยด้านงานทาง การกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต

Scroll Up Skip to content