Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจรับพัสดุโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมตรวจรับพัสดุโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า (Progress Report 5) และผลการลงพื้นที่ติดตามประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น นายสุรพันธ์ุ ไตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content