Menu
home
>>
การแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีถนนถ่ายโอนที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและเหมาะสมนำกลับมาเป็นถนนโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายชาญยุทธ กองเกิด รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และ นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมชี้แจงข้อมูลดังกล่าว ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อปท. ถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 331,561 กิโลเมตร ให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินภารกิจดังกล่าวต่อไป

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content