Menu
home
>>
สสท. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 (ช่วงเช้า) นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะที่ 3) ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดย นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการชี้แจง พร้อมทั้งได้มีการตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาต่างๆ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนฯ อีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content