Menu
home
>>
สสท. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (ช่วงบ่าย) นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดย นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการชี้แจง พร้อมทั้งได้มีการตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาต่างๆ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนฯ อีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content