Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลถนนถ่ายโอนในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลถนนถ่ายโอนบนสายทาง บ้านโคกกรวด – บ้านหนองนมบาง ในพื้นที่ ทต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของสายทางและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนตามมติคณะอนุกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content