Menu
home
>>
สสท. ร่วมกับ ขทช.จันทบุรี ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น และนายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ร่วมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. สำหรับแก้ไขปัญหาภารกิจการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content