Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งยังได้รับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและหลักสูตรที่ อปท. ต้องการ เป็นต้น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content