Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ และ อบต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ และ อบต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ อปท. ในประเด็นปัญหาการใช้แบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นอีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content