Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.คลองตะเคียน และ อบต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.คลองตะเคียน และ อบต.สำเภาล่ม เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ อปท. ข้างต้น มีปัญหาด้านการขาดบุคลากรด้านช่างและการใช้แบบมาตรฐานงานทาง ตามลำดับ

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content