home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.สวนเขื่อน อบต.ร่องฟอง อบต.ห้วยม้า และ อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.สวนเขื่อน อบต.ร่องฟอง อบต.ห้วยม้า และ อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ อปท. ในประเด็นปัญหาจากการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นอีกด้วย

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 9, 2019 - 09:00
ไฟล์แนบ: