home

สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เมืองฝาง อบต.ลุมปุ๊ก อบต.สองห้อง อบต.สะแกซำ และอบต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.เมืองฝาง อบต.ลุมปุ๊ก อบต.สองห้อง อบต.สแกซำ และอบต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต พร้อมทั้งที่ความประสงค์ให้กรมจัดอบรมในหลักสูตรการใช้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมอีกด้วย

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 16:15
ไฟล์แนบ: