home

สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.นางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

รูปภาพ: 

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.นางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการซ่อมบำรุง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสะพานเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่บุคลากรของกรมให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการซ่อม รวมถึงจัดทำแบบแปลนและประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงความเสียหายของสะพานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิศวกรรม อันจะทำให้สะพานกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป

วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019 - 09:00
ไฟล์แนบ: