home

สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.พัทลุง ทต.ท่าแค ทต.เขาเจียก อบต.ชัยบุรี อบต.ลำปำ และ อบต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รูปภาพ: 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทม.พัทลุง ทต.ท่าแค ทต.เขาเจียก อบต.ชัยบุรี อบต.ลำปำ และ อบต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาการใช้งานแบบมาตรฐานและการกำกับบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงยังได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและหลักสูตรที่ อปท. ต้องการอีกด้วย

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 8, 2019 - 10:30
ไฟล์แนบ: