home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เกตรี และ อบต.ฉลุง อ.เมืองสนูล จ.สตูล

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.เกตรี อบต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จาการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ อปท. ในประเด็นปัญหาการใช้งานแบบมาตรฐานและการกำกับบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงยังได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของ อปท. อีกด้วย

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 2, 2019 - 12:30
ไฟล์แนบ: