home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ร่มเมือง และ ทต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.ร่มเมือง ทต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ อปท. ในประเด็นปัญหาการใช้งานแบบมาตรฐานและการกำกับบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อปท. ทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 2, 2019 - 11:00
ไฟล์แนบ: