home

สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง ทองเอน-เชียงราก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

รูปภาพ: 

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง ทองเอน-เชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบวิธีการซ่อมบำรุง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสะพานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่บุคลากรของกรมให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการซ่อม รวมถึงจัดทำแบบแปลนและประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงความเสียหายของสะพานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม อันจะทำให้สะพานกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป

วันที่: 
พุธ, เมษายน 17, 2019 - 08:45
ไฟล์แนบ: