home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.เชิงเนิน ทต.ทับมา อบต.แกลง และ อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.เชิงเนิน ทต.ทับมา อบต.แกลง และ อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ อปท. ในประเด็นปัญหาการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การกำกับบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาการประยุกต์ใช้แบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น เป็นต้น

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 4, 2019 - 09:15
ไฟล์แนบ: