home

สสท. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรม "การจัดทำแผนที่และข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท."

รูปภาพ: 

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในหลักสูตร "การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งผลของการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างแผนที่สายทางในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการทำข้อมูลแผนที่ถนน พร้อมกันนี้ยังมีการชี้แจงรวมถึงตอบข้อซักถามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันอีกด้วย

วันที่: 
อาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018 - 09:15
ไฟล์แนบ: