home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุุรี เพื่อตรวจสอบสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่มีความชำรุดเสียหาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจสอบดูความเหมาะสมของสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่มีความชำรุดเสียหาย ซึ่งจะใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลและการประเมิน สภาพความเสียหาย รวมถึงการแนะนำวิธีซ่อมแซมสะพาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทีมงานเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการ พิจารณาความเหมาะสม ต่อไป

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 17, 2017 - 09:00
ไทย
รูปภาพ: