home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ ขทช.ชุมพร เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ ขทช.ชุมพร เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงปัญหาอุปสรรคในเรื่องการส่งเสริมวิชาการด้านช่างในระดับพื้นที่ อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ และการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.อีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 13, 2017 - 16:00
ไทย
รูปภาพ: