home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. โดยมี ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผอ.กองช่าง และ นายนวคม ขัดศรี นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.อุทัยธานี เป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งยังได้รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ติดตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2017 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: