home

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าพบ นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผส.ทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) และ นายไวพจน์ มณีกร ผอ.ขทช.นครนายก รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังปัญหา/อุปสรรค รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง วิธีการ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการให้แก่ อปท. ต่อไป

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 10, 2016 - 15:15
ไทย
รูปภาพ: