home

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าพบ นายสุภชัย อักษร ผอ.กองช่าง และผู้ปฏิบัติงานของ ทต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังปัญหา/อุปสรรค รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง วิธีการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ อปท. พร้อมกันนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2558 และปี 2559 ด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 9, 2016 - 15:00
ไทย
รูปภาพ: