home

พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงรวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ทางหลวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549