home

สสท.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรายการข้อกำหนดและขอบข่ายงานสำหรับที่ปรึกษา“โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 12 คณะทำงาน“โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น” ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1280/2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุมจัดทำร่างรายการข้อกำหนดและขอบข่ายงานสำหรับที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท. โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน จาก สสท. สบร. ศทส. สอร. และ กผง.

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
เสาร์, สิงหาคม 8, 2015 - 11:45
ไทย
รูปภาพ: