home

สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนอปท.ด้านวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 จนท.สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน อปท. ด้านวิชาการ โดยการเข้าพบและขอรับข้อมูลความคิดเห็นจาก ขทช.นครราชสีมา , ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นจึงได้ออกพบปะ พูดคุย ติดตามแนะนำการใช้งานมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบงานต่างๆ กับ ทม.ใหม่โคกกรวด , เทศบาลโคกกรวด  รวมถึงได้ออกสุ่มตรวจสอบสภาพสายทางที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการซ่อมแซมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจาก สทช.,ขทช.และ อปท. ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
เสาร์, สิงหาคม 8, 2015 - 11:45
ไทย
รูปภาพ: