home

สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนอปท.ด้านวิชาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 จนท.สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน อปท. ด้านวิชาการ โดยการเข้าพบและขอรับข้อมูลความคิดเห็นจาก ขทช.สุราษฎร์ธานี , ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นจึงได้ออกพบปะ พูดคุย ติดตามแนะนำการใช้งานมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบงานต่างๆ กับ อบจ.สุราษฎร์ธานี , ทต.เวียงสระ , อบต.ทุ่งเตา , อบต.พรายวาส รวมถึงได้ออกสุ่มตรวจสอบสภาพสายทางที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการซ่อมแซมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจาก สทช.,ขทช.และ อปท. ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 27, 2015 - 10:45
ไทย
รูปภาพ: