home

สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนอปท.ด้านวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 จนท.สสท.ออกสุ่มติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน อปท. ด้านวิชาการ โดยการเข้าพบและขอรับข้อมูลความคิดเห็นจาก ขทช.นครศรีธรรมราช , ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงได้ออกพบปะ พูดคุย ติดตามแนะนำการใช้งานมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบงานต่างๆ กับ อบจ.นครศรีธรรมราช , ทน.นครศรีธรรมราช , อบต.กุแหระ รวมถึงได้ออกสุ่มตรวจสอบสภาพสายทางที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการซ่อมแซมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจาก สทช.,ขทช.และ อปท. ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 27, 2015 - 10:30
ไทย
รูปภาพ: