home

สสท.และสทช.ที่ 8 ร่วมประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สสท. และ สทช.ที่ 8 ร่วมประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดำเนินโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช. ที่ 8 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพย์วันต์ ผอ.กปท.  และบุคลากร สสท. เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษากลุ่มที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี,อ.ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล เพื่อกำหนดทิศทางและขอบเขตงานเฉพาะพื้นที่ ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาภารกิจด้านการส่งเสริมวิชาการแก่ อปท.” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 19, 2015 - 21:15
ไทย
รูปภาพ: