home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส. สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 , สวว. สบร. ศทส. และ กผง. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายทาง ผลการจัดประชุมสัมมนา ผลความพึงพอใจต่อการจัดประชุม สรุปผลการบูรณาการ การปรับแก้ร่างแผนที่ต้นแบบตามข้อคิดเห็นของ ขทช.และ อปท.และพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2015 - 09:45
ไทย
รูปภาพ: