home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส. สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูลสายทางภาคสนามในพื้นที่เพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงาน จำนวน 32 จังหวัด การนำข้อคิดเห็นจาก สทช./ขทช./อปท.มาปรับแก้ พร้อมจัดทำ (ร่าง) แผนที่ต้นแบบโครงข่ายทางเพื่อใช้ประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 2 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 23, 2015 - 09:30
ไทย
รูปภาพ: