home

สสท. ร่วมกับ ทชจ.อ่างทอง จัดประชุมชี้แจง “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง แก่ อปท. ในระดับพื้นที่”

สสท. ร่วมกับ ทชจ.อ่างทอง จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่” โดยมี นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุม ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างของ อปท. ซึ่งมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. และผู้แทนจากบริษัท ทิปโก้ เป็นวิทยากรในกิจกรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แอสฟัสต์ผสมยางพารา” พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามด้านงานทาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, เมษายน 1, 2015 - 13:30
ไทย
รูปภาพ: