home

การพัฒนาองค์กร

                             

1. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย"
2. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "เจ้าพนักงานของรัฐเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน"
3. เผยแพร่หนังสือคู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม
4. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
6. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
7. แนวทางการปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายว่าด้วย "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ 2560
- สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10.  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561)
11. ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
12. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการประชาชนสำหรับการขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
13. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2560
14. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
15. กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน
16. เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท
17. เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
18. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2558
19. ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552
20. คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
21. การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา8ระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
22. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรี่ยไร
23. แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
24. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559
25. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงบประมาณ
26. พันธสัญญาการรักษาวินัย
27. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2557
28. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2555 -2558 ประจำปีงบประมาณ 2558
29. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ด้านบัญชีบริหาร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนลดค่าใช้จ่าย
30. ทัศนคติเชิงบวก
31. นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
32. ข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2556
33. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  บรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน