home

การพัฒนาองค์กร

                             

1. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กรณีตัวอย่างการเรี่ยไร"
2. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน
3. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร"
4. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยการเรี่ยไร"
5. เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "ความสามัคคี พลีประโยชน์เพื่อส่วนรวม"
6. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ผลประโยชน์ทับซ้อน บ่อเกิดของปัญหาการทุจริต"
7. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "แนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการของต่างประเทศ"
8. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย"
9. เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "เจ้าพนักงานของรัฐเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน"
10. เผยแพร่หนังสือคู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม
11. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
12. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
13. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
14. แนวทางการปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายว่าด้วย "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
15. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ 2560
- สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics
16. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
17.  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561)
18. ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
19. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการประชาชนสำหรับการขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
20. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2560
21. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
22. กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน
23. เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท
24. เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
25. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2558
26. ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552
27. คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
28. การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา8ระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
29. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรี่ยไร
30. แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
31. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559
32. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงบประมาณ
33. พันธสัญญาการรักษาวินัย
34. ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2557
35. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2555 -2558 ประจำปีงบประมาณ 2558
36. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ด้านบัญชีบริหาร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนลดค่าใช้จ่าย
37. ทัศนคติเชิงบวก
38. นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
39. ข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2556
40. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  บรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน