home

การพัฒนาองค์กร

                             

1 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
3 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
4 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 2 การมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่"
5 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "เจตนามี กรรมมา เจตนาไม่มา กรรมไม่มี"
6 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
7 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพอเรือน ตอนที่ 1 การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม"
8 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการมีความผิดหรือไม่"
9 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี"
10 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กรณีศึกษาการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว"
11 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กรณีตัวอย่างการเรี่ยไร"(นายสุพน  เดชพลมาตย์)
12 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน
13 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร"
14 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยการเรี่ยไร"
15 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "ความสามัคคี พลีประโยชน์เพื่อส่วนรวม"
16 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ผลประโยชน์ทับซ้อน บ่อเกิดของปัญหาการทุจริต"
17 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "แนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการของต่างประเทศ"
18 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย"
19 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "เจ้าพนักงานของรัฐเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน"
20 เผยแพร่หนังสือคู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม
21 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
22 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
23 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
24 แนวทางการปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายว่าด้วย "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
25 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ 2560
- สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics
26 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
27  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561)
28 ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
29 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการประชาชนสำหรับการขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
30 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2560
31 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
32 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน
33 เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท
34 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
35 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2558
36 ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552
37 คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
38 การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา8ระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
39 คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรี่ยไร
40 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
41 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559
42 หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงบประมาณ
43 พันธสัญญาการรักษาวินัย
44 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2557
45 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2555 -2558 ประจำปีงบประมาณ 2558
46 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ด้านบัญชีบริหาร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนลดค่าใช้จ่าย
47 ทัศนคติเชิงบวก
48 นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
49 ข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2556
50 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  บรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน