home

การพัฒนาองค์กร

                             

1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2 เผยแพร่การบำรุงรักษาทางและสะพานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 7 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมุลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบียนข้อเท็จจริง"
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
6 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน ""จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 6 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 5 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา"
8 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "กรรมมีทั้งดีและชั่ว"
9 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย
10 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตกและประโยชน์ส่วนรวม"
11 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
13 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
14 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 2 การมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่"
15 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "เจตนามี กรรมมา เจตนาไม่มา กรรมไม่มี"
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
17 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "จริยธรรมข้าราชการพอเรือน ตอนที่ 1 การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม"
18 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการมีความผิดหรือไม่"
19 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี"
20 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กรณีศึกษาการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว"
21 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กรณีตัวอย่างการเรี่ยไร"(นายสุพน  เดชพลมาตย์)
22 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน
23 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร"
24 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยการเรี่ยไร"
25 เผยแพร่บทความ "คุณธรรมนำใจ" ตอน "ความสามัคคี พลีประโยชน์เพื่อส่วนรวม"
26 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ผลประโยชน์ทับซ้อน บ่อเกิดของปัญหาการทุจริต"
27 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "แนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการของต่างประเทศ"
28 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย"
29 เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอน "เจ้าพนักงานของรัฐเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน"
30 เผยแพร่หนังสือคู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม
31 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
32 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
33 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
34 แนวทางการปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายว่าด้วย "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
35 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ 2560
- สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics
36 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
37  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561)
38 ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
39 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการประชาชนสำหรับการขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
40 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2560
41 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
42 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน
43 เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท
44 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
45 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2558
46 ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552
47 คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
48 การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา8ระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
49 คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรี่ยไร
50 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
51 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559
52 หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงบประมาณ
53 พันธสัญญาการรักษาวินัย
54 ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2557
55 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2555 -2558 ประจำปีงบประมาณ 2558
56 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ด้านบัญชีบริหาร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนลดค่าใช้จ่าย
57 ทัศนคติเชิงบวก
58 นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
59 ข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2556
60 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  บรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน