home

เผยแพร่องค์ความรู้

                                                                                       

การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่
(Pavement In-place Recycling)

การใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง
(CLD)

ระบบงานสารบรรณ

มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้งาน

การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง

ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ต้นไม้2ข้างทาง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2

แผนการรณณรงค์และส่งเสริมการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560

 

                                                                      

การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อวิทยุ (หมอทาง)
การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้สายตา (4s ท้องถิ่น)
การวางแผนงบประมาณซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (lmms)
โครงการบูรณาการทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท
  การศึกษาและจัดทำระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น